Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Algemene voorwaarden advocaat

1.

Behoudens andersluidende specifieke afspraken, dossier per dossier schriftelijk overeen te komen, worden de kosten en erelonen van advocaat Van Wesemael als volgt bepaald:

De prestaties van advocaat Van Wesemael worden enerzijds aangerekend als kosten anderzijds als erelonen.

De kosten bestaan uit aan een dossier toewijsbare specifieke kosten waarbij tevens rekening gehouden wordt met de totale kantoorkost die verdeeld dient te worden over alle dossiers.

2.

Volgende kosten worden in rekening gebracht (bedragen exclusief B.T.W.):

 • Openen en houden dossier: vaste vergoeding van € 65,00/dossier
 • Afsluiten van dossier: vaste vergoeding van € 20/dossier
 • Briefwisseling: € 12,00 per pagina zowel voor brieven als faxen 
 • Postzegels: € 0,80 per stuk
 • Dactylo procedure voor alle procedurestukken zoals conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften,.. aan € 12,00 per pagina
 • Aangetekende zendingen: € 20,00 plus verbruikte postzegels
 • Fotocopie: € 0,10 per pagina uitgezonderd de kopiekost die het kantoor aan derden dient te betalen
 • Mails/nota's: € 6 per pagina
 • Consultatie rijksregister: € 15,00
 • Financiële verrichting: € 2,00
 • Gerechtskosten / gerechtsdeurwaarderskost / parkeerkost / kopiekost aan rechtbank: naar effectieve kost zoals betaald door het kantoor
 • Kilometervergoeding : € 0,50/km

3.

De erelonen worden in rekening gebracht per 5 minuten aan een uurloon van € 115,00/u (exclusief B.T.W.) 

Het ereloon (en ook de kost – zie hoger - ) kan door het kantoor steeds worden aangepast, onder meer gelet op stijging van de prijzen of wijzigingen op de markt.

4.

Het kantoor brengt haar kosten en erelonen in principe tussentijds in rekening mits het opvragen van provisies. Op het einde van de procedure wordt een gedetailleerde eindfactuur opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de reeds betaalde provisies.

5.

Indien u wenst aanspraak te maken op juridische tweedelijnsbijstand is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor de nodige bewijsstukken bij te brengen. Als dit niet of niet tijdig gebeurt zal het kantoor de kosten en erelonen aanrekenen tegen de bovenvermelde tarieven.

Wanneer u financiële of gezinssituatie wijzigt in de loop van een procedure dient u mr. Van Wesemael hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als blijkt dat u door deze wijziging niet meer in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand, gelden de bovenstaande tarieven.

6.

Indien geen provisies werden aangerekend worden de kosten en erelonen volledig en zonder korting aan het einde van de tussenkomst aangerekend.

7. 

Alle provisies en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met een interest van 10% en schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.

8.

Indien het kantoor u aanmaningen moet sturen bij laattijdige betaling dient hiervoor een bijkomend bedrag te worden betaald van €15,00 als rappelkost.

Indien het kantoor u een aangetekende ingebrekestelling dient te versturen wordt hiervoor een bijkomend bedrag te aangerekend van €35,00.

9.

Eventuele opmerkingen op de staat van kosten en erelonen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden.

10.

Voor het invorderen van de staat van kosten en erelonen of bij betwisting hieromtrent zijn de rechtbanken en de vrederechter te Mechelen bevoegd. Dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf te geven – de zaak in arbitrage voor te leggen aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen of bij de Gemengde commissie rechtsbijstand.

11.

De aansprakelijkheid van het kantoor blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door haar advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

12.

Bij niet-toepassing van één van de bovenstaande bepalingen of buitenwerking stelling ervan, blijven de andere geldig, en wordt de bepaling zelf zo geïnterpreteerd dat ze zo dicht mogelijk aanleunt bij haar oorspronkelijke inhoud.