Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Algemene voorwaarden bemiddelaar

1.

Behoudens andersluidende specifieke afspraken, dossier per dossier schriftelijk overeen te komen, worden de kosten en erelonen van mr. Van Wesemael als volgt bepaald:

De prestaties van mr. Van Wesemael worden enerzijds aangerekend als kosten anderzijds als erelonen.

De kosten bestaan uit aan een dossier toewijsbare specifieke kosten waarbij tevens rekening gehouden wordt met de totale kantoorkost die verdeeld dient te worden over alle dossiers.

2. 

Volgende kosten worden in rekening gebracht (bedragen exclusief B.T.W.):

Openen en houden dossier: vaste vergoeding van € 65,00/dossier

Afsluiten van dossier: vaste vergoeding van € 20/dossier

Briefwisseling: € 12,00 per pagina zowel voor brieven als faxen 

Postzegels: € 0,80 per stuk

Dactylo procedure voor alle procedurestukken zoals conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften,.. aan € 12,00 per pagina

Aangetekende zendingen: € 20,00 plus verbruikte postzegels

Fotocopie: € 0,10 per pagina uitgezonderd de kopiekost die het kantoor aan derden dient te betalen

Mails/nota's: € 6 per pagina

Consultatie rijksregister: € 15,00

Financiële verrichting: € 2,00

Gerechtskosten / gerechtsdeurwaarderskost / parkeerkost / kopiekost aan rechtbank: naar effectieve kost zoals betaald door het kantoor

Kilometervergoeding : € 0,50/km

3. 

De erelonen worden in rekening gebracht per 5 minuten aan een uurloon van € 115,00/u (exclusief B.T.W.) 

Het ereloon (en ook de kost – zie hoger - ) kan door het kantoor steeds worden aangepast, onder meer gelet op stijging van de prijzen of wijzigingen op de markt.

4. 

Het kantoor brengt haar kosten en erelonen in principe tussentijds in rekening mits het opvragen van provisies. Op het einde van de procedure wordt een gedetailleerde eindfactuur opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de reeds betaalde provisies.

5.

Voor bemiddeling bij mr. Van Wesemael kan er geen aanspraak gemaakt worden op tweedelijnsbijstand.

Indien geen provisies werden aangerekend worden de kosten en erelonen volledig en zonder korting aan het einde van de tussenkomst aangerekend.

6. 

Alle provisies en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met een interest van 10% en schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.

7.

Indien het kantoor u aanmaningen moet sturen bij laattijdige betaling dient hiervoor een bijkomend bedrag te worden betaald van €15,00 als rappelkost.

Indien het kantoor u een aangetekende ingebrekestelling dient te versturen wordt hiervoor een bijkomend bedrag te aangerekend van €35,00.

8. 

Eventuele opmerkingen op de staat van kosten en erelonen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden.

9.

Bij betwistingen omtrent de facturen zijn de rechtbanken van Mechelen en meer bepaald het Vredegerecht van Mechelen bevoegd.